By - - Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kuruldu! için yorumlar kapalı

3 Şubat 2015 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kanun ile, Milli Mayın Faaliyet Merkezi kuruldu. Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı  6586 sayılı kanun ile, 3 şubat 2015 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Bu kanun dahilinde kurulan Milli Mayın Faaliyet Merkezi, Savunma bakanlığına bağlı olarak kuruldu.

Kurumda sözleşmeli 50 personel çalıştırılacak. Personelin nereden mezun olduğu ve alımın nasıl yapılacağı konusuna Bakanlar Kurulu karar verecek. Sözleşmeli personellere ödenecek ücret Milli Savunma Uzmanına verilen ücreti geçmemek üzere, bakanlık tarafından belirlenecektir.

Öte yandan, kamuda çalışan personellerden şartlara uygun olanlar da, başkanlıkta geçici olarak görev alabilecektir. Fakat bu şekilde görev alan personellerin ücretleri eski kurumları tarafından ödenecek ve görevli oldukları sürenin tamamında ücretli izinli sayılacaklar.
İşte Kanunda Yer Alan Hükümler

Sözleşmeli personel çalıştırma
MADDE 6 – 2-) Merkezde; bu Kanunla verilen görevlerin yürütülmesi amacı ile, 14-7-1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar 31-5-2006 tarihli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının A bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Milli Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarının yıllık ortalamasını aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilir. Çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı elliyi geçemez.
2-)  Merkezde çalıştırılacak sözleşmeli personellerin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, disiplin esasları, nitelikleri, yükümlülükleri, sözleşmenin fesih halleri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikler ile düzenlenir.
Görevlendirme
MADDE 7 – 1-) 8-6-1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Merkezde görevlendirilebilir. Merkezin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında görevlendirilen personeller, kurumlarında aylıklı izinli sayılacaklardır. İzinde oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam edecek ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacaktır. Bunların geçici görev yollukları Merkez tarafından ödenir.

Fikret Fenerci